Debatt

Vindkraft i bra vindlägen

2010-02-03

Visst är vindkraft något för Norrtälje kommun. Det tycker vi i centerpartiet. På mötet i bygg- och miljönämnden den 28 januari blev vi trots goda sakskäl nedröstade när vi yrkade på bifall på ansökan om strandskyddsdispens och bygglov för två vindkraftverk på Svartnö 1:73 i Länna församling.

 

Som bakgrund för vårt ställningstagande har vi angivit följande:

 

Vindkraften har en viktig roll i den energiomställning som krävs för att Sverige ska få ett mer klimatanpassat energisystem.

Vindkraften har en stor outnyttjad potential i Sverige och det krävs en omfattande utbyggnad för att nå uppsatta mål.

EU har gett oss ett åtagande att klara 50-60 terawattimmar förnybar energi som helhet. Då spelar naturligtvis vindkraften en viktig roll.

 

Ska det här bli verklighet måste vi i kommunerna tänka nytt, och inte fastna i gamla tankebanor.

  • Vi får inte fastna i orimliga avstånd mellan vindkraftverk och bebyggelse.
  • Vi måste tänka i nya banor vad gäller lämpliga områden för vindkraftsparker och enstaka vindkraftverk.
  • Vi måste underlätta för företagare att investera och göra viktiga insatser för samhället.
  • Vi måste utnyttja bra vindlägen som finns i vårt kustområde

 

Norrtälje kommunfullmäktige har vid årsskiftet 2008/2009 antagit en vindkraftspolicy innehållande riktlinjer för vindkraft i kommunen. Det i detta dokument angivna kravet att större vindkraftverk ska lokaliseras minst 400 m från bebyggelse tillgodoses väl i denna ansökan. De gjorda utredningarna rörande buller och skuggeffekter alstrade av vindkraftverken visar att dessa faktorer inte skulle innebära någon påtaglig negativ påverkan på omgivande bebyggelse. 

 I vindkraftspolicyn anges att området som berörs av denna ansökan, är ett av de områden med motstående intressen där etablering av vindkraftverk ska prövas restriktivt då strandskyddsdispens måste ges för eventuell bebyggelse.

Vindkraftsverken i denna ansökan ska byggas där det är ett gott vindläge. Årsmedelvinden på fastigheten är ca 8 m/s. Anslutning till elnätet är oproblematisk och riksintressen eller andra skyddsvärda områden påverkas endast marginellt.

 

Vi anser att vi kan bevilja strandskyddsdispens för denna bebyggelse på grund av:

 

Att etablering kan ske utan nämnvärd påverkan växt- och djurlivet på platsen och att en etablering inte är störande för det rörliga friluftslivet och

Att nyttan av en vindkraftsetablering på platsen överväger den eventuella negativa påverkan på miljön.

 

Tyvärr delar inte våra borgerliga kamrater vårt ställningstagande och vår besvikelse är stor att socialdemokraterna trots stora ord om förnybara energikällor och miljönytta i debattartiklar inte stödjer vindkraftsetablering i Norrtälje kommun.

 

Karin Broström, c  ers Bygg- och miljönämnden

Claes Holmström , c  ledamot Bygg- och miljönämnden

Joakim Lind, c ers Bygg- och Miljönämnden

Eva Olander, c ledamot Bygg- och miljönämnden

 

Antal kommentarer: 1

2010-03-02 22:29:29 - Karin

Fick svar av de andra i bygg- och miljönämnden i torsdags den 25:@
Namn:
E-postadress:
Hemsideadress:
Meddelande:
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)